RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’OPOSICIONS de 18 de març de 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’OPOSICIONS de 18 de març de 2021
0
0
0
s2smodern

Ahir es va dur a terme la reunió de la Mesa Sectorial d’oposicions convocats per la Direcció General de Personal Docent on s’ha tractat tot el procediment del concurs-oposició.

Destacam els següents punts:

Resolució

● Es modificarà la Resolució del 3 de febrer de 2020 per actualitzar-la a la convocatòria d’oposicions que es realitzarà el juny de 2021.

Dates

● Inici procés d’oposició dissabte 19 de juny (Presentació i 1r exercici de la part A) i diumenge dia 20 de juny (2n exercici de la part A).

● Tenint en compte que el procés d’oposició s’inicia dins el calendari escolar dels infants, tant dia 18 com dia 21 de juny els docents hauran d’ocupar el seu lloc de feina. I es tendran en compte els possibles problemes de desplaçament entre illes.

Mesures COVID-19

● La Conselleria d’Educació juntament amb la Conselleria de Salut i el Servei de PRL elaboraran un Protocol d’Actuació.

● Com a primera mesura, ja s’han ampliat el nombre de tribunals.

● En una posterior reunió ens informaran del protocol que es durà a terme. Lletra de punt de tall

● La lletra de començament del procés pels “Aspirants” és “G”.

● La lletra dels “Tribunals” és “RA”.

Tribunals

● Es constituiran 130 Tribunals a les Illes Balears: 95 a Mallorca; 16 a Menorca i 19 a Eivissa.

● Dels cossos de Mestres i Secundària hi haurà tribunals a les 3 illes.

● Dels cossos de Formació Professional i de Règim Especial els tribunals seran únicament a Mallorca.

● Els tribunals estaran formats per funcionaris de carrera de l’especialitat de les places convocades. Podent ser convocats tant per la funció que estan desenvolupant, com les altres funcions que tenen habilitades. Aspirants

● Les ràtios Opositors-Tribunal seran com a màxim de 60 opositors/es per cada tribunal i la Conselleria ha fet càlculs que serà de mitjana 39 opositors/es per cada tribunal.

● Cada aspirant tendrà un perfil al programa de Gestió d’Oposicions Docents (GOD) on la Conselleria comunicarà tota la informació de manera personalitzada, com per exemple, les qualificacions i les convocatòries.

Procés

● El lliurament de la Programació Didàctica es farà a través d’un tràmit telemàtic habilitat a tal efecte. Recordar que NO hi haurà tràmit anònim sinó que es farà mitjançant: Clave, DNI-e o Usuari i Contrasenya.

● Els criteris generals d’avaluació es publicaran 14 dies abans de l’inici de les proves.

● Els criteris específics es redactaran i publicaran una vegada constituïts els tribunals de cada especialitat.

● En relació a la primera prova, la Part A (desenvolupament del tema teòric) i Part B (exercici pràctic) es faran sobre un paper de calc i de manera anònima. L’aspirant podrà endur-se una còpia d’aquests. No hi haurà lectura pública.

● En relació a la segona prova, a cada una de les parts: Part A (defensa de la programació didàctica) i Part B (defensa de la unitat didàctica), es podrà dur un guió preparat fet prèviament, que no excedirà d’un Din A4 per una cara i que es lliurarà al tribunal una vegada finalitzada la prova. I a més, a la Part A (defensa de la programació didàctica) es podrà dur un exemplar de la programació.

● Es permetrà l’ús d’aparells electrònics per l’exposició de la unitat didàctica.

Després del procés

● Els aspirants podran únicament reclamar al final de la fase d’oposició.

● Una vegada aprovat el concurs-oposició el temps de la durada de les pràctiques als centres de treball serà de 5 mesos, encara que podran haver excepcions en supòsits relacionats amb la maternitat i altres per força major.

A continuació adjuntem les PROPOSTES PRESENTADES PER UGT- ENSENYAMENT a la Conselleria d’Educació:

Primera. Respecte a les mesures de seguretat:

- Que es realitzi un Protocol de Seguretat COVID-19 per part de la Conselleria conjuntament amb la Conselleria de Salut i el Servei de PRL. I que es tenguin en compte els aspectes relacionats amb la reducció de la ràtio d’aspirants per a cada tribunal.

- La Conselleria d’Educació haurà de demanar a Funció Pública que reforcin el personal de neteja dels centres emprats per a la realització de les oposicions, tenint en compte que entre els dos dies de les proves s’ha de desinfectar.

- La Conselleria d’Educació haurà de contemplar la possibilitat de que algun aspirant mel dia de les proves es trobi en quarantena esperant el resultat de la PCR. El nostre sindicat demana que s’habiliti algun espai per tal de que puguin realitzar les proves.

Segona. Respecte als tribunals, sol·licitem:

- Que s’anomenin tribunals a cada una de les Illes on s’ofereixi una o més places perquè els docents no s’hagin de desplaçar a una altra illa de la seva residència a l’hora de realitzar l’oposició. Entenem que els opositors no tenen el deure jurídic de suportar despeses afegides més enllà que les taxes de presentació.

- En cas contrari, que es puguin enviar els exàmens en sobre tancat al tribunal de la seva especialitat a cada illa, certificant la seva confidencialitat.

- Pel que fa a la composició dels tribunals demanam que la totalitat dels membres siguin titulars de l’especialitat convocada a més de fer pública l’especialitat de cada un dels membres per tal de no generar indefensió a l’aspirant, i garantir la transparència del sistema.

- Que no es designin com a membres dels tribunals, en la mesura del que sigui possible, a aquells docents que ja hagin estat anomenats els dos cursos anteriors.

- Que es consideri com a renúncia justificada la d’aquells membres dels tribunals que han estat anomenats l’any immediatament anterior a aquesta convocatòria.

- Que es modifiqui el Decret 62/2011 per tal d’augmentar i actualitzar les retribucions dels membres dels tribunals.

Tercera. Pel que fa als criteris d’avaluació demanam:

- Que els criteris generals d’avaluació es facin públics amb la màxima antelació possible i en qualsevol cas amb un mínim de dos mesos de l’inici de les proves.

- Que el tribunal publiqui els criteris d’avaluació específics, tot just en haver-se constituït, que es tendran en compte a l’hora de corregir els temes mitjançant una rúbrica. D’aquesta manera els candidats poden preparar el contingut dels seus temes amb relació a allò que precisament se’ls demanarà.

- Que els criteris específics siguin iguals per a una mateixa especialitat encara que la prova es realitzi en illes diferents.

- Que s’estableixin els mecanismes de transparència necessaris en la correcció de cadascuna de les parts amb criteris específics concrets per mitjà de la publicació d’una rúbrica que ho clarifiqui i ho delimiti amb la puntuació corresponent a cada apartat.

- Insistim en el fet que tots els tribunals de totes les illes han de seguir a més, els mateixos criteris. En anteriors convocatòries cada tribunal interpretava o aplicava d’una manera diferent aquests criteris i no pareix raonable que no hi hagi unes instruccions clares al respecte.

Quarta. Pel que fa al desenvolupament de les proves:

- Reclamem que sigui un vertader Concurs-Oposició i que es valorin les competències docents dels mestres i professors i no un sistema de “cribatge” per agilitzar el procés de selecció. En moltes ocasions, ja al primer examen es donen les places justes i en determinades especialitats no es dóna una vertadera fase de concurs.

- Que en la ponderació de les parts de la primera prova tingui més presència el desenvolupament del tema, que és la part que ve determinada des de l’objectivitat, que la resolució del cas pràctic, que presenta un ventall de moltes opcions amb un gran contingut.

- Que es torni a incorporar la lectura pública, considerant una errada la desaparició ja en l’anterior convocatòria, de la lectura de la Part A de la 1a Prova (desenvolupament del tema). Entenem que aquesta mesura sembla un sistema d'agilitzar el procés i suprimeix la transparència. Es deixa de valorar les habilitats comunicatives dels aspirants (indispensable i específica en tot procés).

- Demanam que les places del torn 2 de reserva per als aspirants amb discapacitat que no siguin ocupades passin al torn lliure.

Cinquena. Respecte a la utilització de mitjans informàtics:

- Els opositors han de poder utilitzar ordinadors portàtils, o qualsevol altre dispositiu informàtic així com pissarres digitals i projector i a més ha de ser l’Administració qui comprovi que no tenen connexió a l’exterior. S’han de poder fer servir pissarres digitals i projectors per defensar la programació

- A les proves de caràcter pràctic on els opositors han d’utilitzar ordinadors, aquests han de tenir el mateix sistema operatiu i les mateixes característiques tècniques, no podent haver diferències entre aspirants.

Sisena. En relació a la part pràctica de la prova, reivindicam:

- Que el tribunal publiqui amb suficient antelació quines seran les característiques reals de la part pràctica donada la gran varietat de possibilitats que es poden demanar.

- Augmentar el temps per a la realització de la prova pràctica a més que totes elles tinguin el mateix grau de dificultat a totes les especialitats i facin referència als coneixements específics de l’especialitat a la qual s’opta.

- Que a cada apartat de la part pràctica s’indiqui la puntuació que se li atorga i a més no s’exclogui a l’aspirant de la correcció de la prova si deixa de contestar algun apartat de la part B. Cal que s’indiqui expressament les conseqüències de deixar qualque apartat en blanc.

- Que el cas pràctic sigui el mateix a totes les illes.

Setena. En relació al dret a la defensa de l’opositor exigim:

- Que els tribunals resolguin d’una manera motivadora cadascuna de les reclamacions presentades, i que es garanteixi el dret a la defensa de l’opositor:

● Fixant un dret clar a la revisió presencial i personalitzada de la prova realitzada.

● Evitant resoldre les reclamacions d’una manera genèrica amb un model previ i generant indefensió, sinó contestant a cada una de les al·legacions presentades.

- Seria positiu passar una enquesta als aspirants per tal de saber la seva opinió i la seva avaluació.

Vuitena. Com a norma general i en quant al sistema d’accés als cossos docents demanam que la Conselleria d’Educació insti al Ministeri d’Educació i Formació Professional a negociar de manera urgent un sistema transitori d'ingrés. Demanam una vegada més un Sistema transitori d'ingrés. Aquest sistema ja va ser aplicat mitjançant la seva plasmació a la transitòria dissetena del Reial Decret 276/2007 i prèviament defensat pel nostre sindicat. Aquest sistema ja va ser defensat pel nostre sindicat el 2008 i va permetre tant l'ingrés del professorat interí com de nous opositors. En aquell moment, aquest sistema va facilitar l'estabilitat del professorat interí, reduint la precarietat en l'ocupació.

En aquest sentit volem incidir en:

●Que es valori de forma preferent l’experiència docent prèvia en centres públics de la mateixa etapa educativa fins als màxims legals permesos.

●Que s’augmenti l’optativitat per triar el tema i la unitat didàctica a defensar.

●Que les proves deixin de ser eliminatòries per tal que es garanteixi un vertader concursoposició.

●Que tal i com va ocórrer al sistema transitori que va estar vigent entre els anys 2007 i 2011, s’elimini la prova pràctica en determinades especialitats. En definitiva, a UGT- Ensenyament sempre hem demanat la consecució d’uns procediments que permetin la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació que a més de tranquil·litat, donin el màxim d’oportunitats als docents de les Illes Balears garantint la correcta execució dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat garantint a més, el dret a la defensa dels opositors.

volver arriba

Coneix-nos

Sectors

Serveis

 • Assessorament laboral.
 • Atlantis - Cobertura de protecció en cas d'atur.
 • Caixa de resistència.
 • Descomptes per afiliats.
 • Formació Professional.
 • Formació ocupacional.
 • Formació sindical.
 • Habitatge social.
 • Oficina tècnica de prevenció de riscos laboral.
 • Servei d'informació social.
 • Servei lingüístic.

Enllaços d'interès

SEGUEIX-NOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".